Το www.kapa-news.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ιστοσελίδας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Έτσι θα επιβάλλονται τα πρόστιμα για τη μαύρη εργασία

Τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) καθορίζει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».


Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συντάσσεται και επιδίδεται δελτίο ελέγχου, με το οποίο διαπιστώνεται παράβαση για αδήλωτη εργασία και συντάσσεται και επιδίδεται πράξη επιβολής προστίμου, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων, με την οποία προσδιορίζεται το ύψος του προστίμου, που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η πράξη επιβολής προστίμου, που επιβλήθηκε από επιθεωρητή του ΣΕΠΕ, κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη εργοδότη.

Όταν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διαπιστώσουν, κατά τον έλεγχο, τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού, ενημερώνουν το κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) του ΣΕΠΕ, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα διενέργειας του ελέγχου, σχετικά με την παράβαση. Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος του ΤΕΕΣ συντάσσει και επιδίδει πράξη επιβολής προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται το ύψος του προστίμου που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Όπως διευκρινίζεται στην υπουργική απόφαση, η πράξη επιβολής προστίμου αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Με βάση την υπουργική απόφαση, όταν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από επιθεωρητή του ΣΕΠΕ, καταβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), ενώ, όταν έχει επιβληθεί από ελεγκτή των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ, καταβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. Και στις δύο περιπτώσεις το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της πράξης επιβολής προστίμου. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα καταβολής του προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (ΣΕΠΕ ή e-ΕΦΚΑ) το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.

Όταν ο εργοδότης προβαίνει στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι, καταβάλλει το επιβληθέν πρόστιμο μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί ανά περίπτωση, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της πράξης επιβολής προστίμου.

Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα καταβολής του μειωμένου προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (ΣΕΠΕ ή e-ΕΦΚΑ), εκτός από το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, το έντυπο Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), υπεύθυνη δήλωση επιλογής διάρκειας της σύμβασης, μη υποτροπής κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 4635/2019, αποδοχής του προστίμου και παραίτησης από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων.

Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού της επιχείρησης για τους λόγους που απαριθμούνται στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από το γεγονός, να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία (ΣΕΠΕ ή e-ΕΦΚΑ) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συνδρομή κάποιου από τους προβλεπόμενους λόγους.

Εάν, μετά τη χρήση της έκπτωσης, διαπιστωθεί η μη συνδρομή των προϋποθέσεών της ή συντρέξει μείωση του προσωπικού τής επιχείρησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, η αρμόδια υπηρεσία (ΣΕΠΕ ή e-ΕΦΚΑ) βεβαιώνει σε βάρος του εργοδότη το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό, ενημερώνοντας σχετικά τον τελευταίο.

Κατά των πράξεων επιβολής προστίμου, κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ασκείται προσφυγή ουσίας, εντός 60 ημερών από την επίδοσή της κατά την κείμενη νομοθεσία, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, ανάλογα με το εκδόν την πράξη όργανο, κατά περίπτωση.

Μέσα στην ίδια προθεσμία, η προσφυγή κοινοποιείται, με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου, στην αρμόδια υπηρεσία (ΣΕΠΕ ή e-ΕΦΚΑ). Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.ΠηγήΕτικέτες ,

Δημοσίευση σχολίου

Kάθε αναγνώστης του kapa-news.gr μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα σχόλια, όποιες κι αν είναι αυτές. Ωστόσο κάθε σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές της σελίδας, οπότε δημοσιεύεται λίγη ώρα μετά την καταχώρησή του. Τα μόνα σχόλια που απαγορεύονται και άρα διαγράφονται είναι όσα περιέχουν υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις ή φωτογραφίες, αυτά που γράφονται μόνο για να προκαλέσουν αναταραχή ή προσωπική αντιπαράθεση με άλλους χρήστες (flaming), όσα διαφημίζουν εταιρίες, προϊόντα ή ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και βέβαια τα κακόβουλα, βλαπτικά και επαναλαμβανόμενα μηνύματα (spam). Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

[blogger][facebook]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.