-->

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News

2ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Πιερίας

1. Στόχοι1.1 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης εκδίδει το παρόν Δελτίο Γεωρ-γικών Προειδοποιήσεων, το οποίο απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Πιερίας με στόχο την ενημέρω-σή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2 Αφορά την περίοδο της καρποφορίας και αποσκοπεί στην οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμ-βακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

1.3 Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο με σκοπό τον έγκαιρο εντο-πισμό προβλημάτων και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση. Συστήνεται στους παραγωγούς συστηματική παρακολούθηση της καλλιέργειας δύο φορές την εβδομάδα.

2. Διαπιστώσεις

2.1 Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της άνθησης - καρπόδεσης και αναπτύσσονται χωρίς ιδιαίτερα προ-βλήματα σε όλες τις περιοχές παρά την γενικότερη οψίμιση που υπήρξε φέτος. Οι κλιματικές συνθήκες των τε-λευταίων ημερών έχουν θετική επίδραση στην εξέλιξη της καλλιέργειας.

Ο αριθμός των συλληφθέντων εντόμων πράσινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες παραμένει σε χαμηλά επίπεδα παρά την μικρή αύξηση των τελευταίων ημερών η οποία είναι ενδεικτική για τη επικείμενη γενιά του Αυγούστου. Χαμηλά διατηρούνται επίσης και τα επίπεδα του πληθυσμού του ρόδινου σκουληκιού.

Από τους επιτόπιους ελέγχους των γεωπόνων της υπηρεσίας μας και τις δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν, δια-πιστώνεται μικρή παρουσία προνυμφών του πράσινου σκουληκιού. Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο αυτή, το όριο επέμβασης είναι περισσότερα από τέσσερα (4) σκουλήκια σε εκατό (100) τυχαία επιλεγμένα φυτά της καλλιέρ-γειας.

Οι αντίστοιχοι επιτόπιοι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν για το ρόδινο σκουλήκι στις παρα-πάνω περιοχές, έδειξαν ελάχιστες προσβολές στα άνθη και μικρή παρουσία προνυμφών.

2.2 Τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο πλήρους ανθοφορίας και σχηματισμού καρυδιών.

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
3.1 Η περίοδος του Αυγούστου είναι για την βαμβακοκαλλιέργεια η κρισιμότερη από άποψη οικονομικών συνε-πειών των πιθανών προσβολών από έντομα.

Συστήνεται στους παραγωγούς να παρακολουθούν την περίοδο αυτή επιμελώς ,κάθε 2-3 ημέρες, τα βαμβακόφυ-τά τους για τυχόν προσβολές από προνύμφες του πράσινου σκουληκιού και μόνο εάν διαπιστωθεί η παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μικρών (μέχρι 1 cm) προνυμφών ανά 100 φυτά, να ψεκάζουν με τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Οι ψεκασμοί, εφόσον είναι απαραίτητο, να επαναλαμβάνονται μετά από 10-12 ημέρες με φυτο-προστατευτικά προϊόντα διαφορετικού τρόπου δράσης εάν είναι δυνατόν, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και όταν το ποσοστό των προνυμφών παραμένει πάνω από 4%.

Όσον αφορά στο ρόδινο σκουλήκι, στα καρύδια το όριο επέμβασης είναι 6-8% και πάνω (6-8 σκουλήκια ανά 100 φυτά σε τυχαίο δείγμα). Μόνο όταν διαπιστώνεται υπέρβαση του ορίου αυτού συστήνεται να διενεργηθεί ψεκασμός με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.

Σε καμιά περίπτωση δεν διενεργούνται «προληπτικοί» ψεκασμοί οι οποίοι μπορεί να ελαχιστοποιήσουν τη δράση των ωφέλιμων εντόμων.

3.2 Συνιστάται ορθολογική άρδευση ώστε να αποφευχθεί οψίμιση της καλλιέργειας καθώς και η εφαρμογή ανασχε-τών βλάστησης (mepiquat chloride) όπου κρίνεται απαραίτητο.

4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
4.1 Την περίοδο αυτή συνιστάται τα χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να ανήκουν στην κατηγορία των εκλεκτικών εντομοκτόνων. Πρέπει να αποφεύγονται οι προληπτικοί ψεκασμοί προκειμένου να διατηρηθούν οι πληθυσμοί των ωφέλιμων εντόμων σε όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα. Καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών είναι η εναλλαγή των χρησιμοποιούμενων δραστικών ουσιών για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Οι ψεκασμοί καλό είναι να γίνονται βραδινές ώρες, καθώς τα ακμαία του πράσινου και του ρόδινου

σκουληκιού είναι περισσότερο δραστήρια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

- Τα αγροχημικά πρέπει να είναι εγκεκριμένα για τη βαμβακοκαλλιέργεια και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας τους.

- Προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για χρήση μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊ-όντων ( αρθ. 9 παρ. 3 & άρθ. 10 παρ 3. του ν4036/2014 ΦΕΚ 8 Α/2012).

- Οι ψεκασμοί πρέπει να διενεργούνται από επαγγελματίες χρήστες που κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

- Σε περίπτωση ψεκασμών πρέπει να ειδοποιούνται οι μελισσοκόμοι για την απομάκρυνση των κυψελών τους.

- Οι βαμβακοπαραγωγοί/χρήστες είναι οι αποκλειστικοί και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλο-γής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλεγούν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για λοιπούς χειρισμούς που συμβάλλουν στην αύξηση της ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης της καλλιέργειας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
                                                                         

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

-->