HCN Fiber Connected

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


Η Νέα Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Μετάκλησης Πολιτών-Εργαζομένων Τρίτων Χωρών Στον Αγροτικό Τομέα

Η απασχόληση των μισθωτών στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις κοινές επιχειρήσεις οποιουδήποτε κλάδου.
Η διαφοροποίηση εμφανίζεται στις ανάγκες των αγροτικών επιχειρήσεων και στις διάφορες χρονικές περιόδους, επί παραδείγματι συγκομιδή πυρηνόκαρπων ή εκμετάλλευση καπνοκαλλιεργειών, στις οποίες ο όγκος εργασίας αυξάνεται κάθετα και χρειάζονται αρκετά εργατικά χέρια στο σύντομο χρονικό διάστημα που απαιτεί η περισυλλογή των εν λόγω προϊόντων. Για τον λόγο αυτό, δημιουργείται η ανάγκη εισόδου εργατών από τις γειτονικές χώρες προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες. Διαφορετικά ειπωμένο, η μετάκληση των πολιτών τρίτων χωρών για είσοδο στην αγορά εργασίας. Η μετάκληση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το χρονικό διάστημα απασχόλησης και το είδος της εκμετάλλευσης, αγροτικής ή κτηνοτροφικής.

 • Στην πρώτη κατηγορία με την Εγκύκλιο 5/2017 που εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, ορίζει στην απόφαση τα εξής :

Ένταξη μισθωτών απασχολούμενων του τέως Ο.Γ.Α. (ασφαλιστικού ταμείου των ασκούμενων αγροτική εκμετάλλευση) στον Ε.Φ.Κ.Α. με βάση το άρθρο 40 του Ν.4387/2016 και με τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου το οποίο αναλύει τα εξής:

«Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ως μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, καταβάλλουν, από 1/1/2017, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζόμενων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη- ασφαλισμένου για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων διαμορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 και έως 31/12/2019 ώστε από την 1/1/2020 να έχει διαμορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38».

Οι επιμέρους κατηγορίες των μισθωτών ανειδίκευτων εργατών που εντάσσονται, καταβάλλουν κανονικά εισφορές στον ΕΦΚΑ και χωρίζονται στις κατηγορίες των ημεδαπών ανειδίκευτων εργατών (εργάτες ζωικής παραγωγής σε επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου π.χ. βουστάσια, πτηνοτροφεία, ιπποφορβείο εκτροφή γουνοφόρων) και των μετακλητών πολιτών τρίτων χωρών, που σύμφωνα με το Ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα (κατά κύριο λόγο και βάσει νομοθεσίας για διάστημα ενός έτους).

Οι εν ενεργεία μισθωτοί , οι οποίοι έως την έναρξη του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ο.Γ.Α. ως μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, εντάσσονται ως μισθωτοί στον ΕΦΚΑ, και καταβάλλουν, από 1/1/2017 μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, εφαρμόζοντας ανάλογα τις σχετικές διατάξεις για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ).

Η απορία που έχει δημιουργηθεί απ’ όλους τους συναδέλφους είναι εάν με το πέρας του έτους εργασίας του μετακλητού πολίτη – εργαζόμενου μπορεί να συνεχιστεί η ασφαλιστική του κάλυψη με τα ειδικά ΠΚ 060 ασφαλισμένου για την περιστασιακή απασχόληση η θα πρέπει να μεταβεί στο ειδικό πακέτο ΠΚ050 . Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί από τον ΕΦΚΑ Μισθωτών εάν μπορεί να συνεχιστεί η ασφάλιση τους και μετά την ετήσια κάλυψη βάση της βεβαίωσης του τμήματος αλλοδαπών , σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες είτε πρόκειται για ενσταυλισμένα ζώα είτε για ελευθέρα βοσκής και με ποια διαδικασία θα γίνεται η μετατροπή των εν λόγω μισθωτών.

 • Στη δεύτερη κατηγορία και με πιο νέα νομοθεσία που δημοσιεύθηκε με τον N. 4783/2021 (ΦΕΚ Α΄ 38/12-3-2021), γίνεται λόγος για τη διαδικασία εισόδου μετακλητών πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στον αγροτικό τομέα για σύντομη χρονική περίοδο (ασφάλιση με εργόσημο στην προκειμένη περίπτωση) και η αίτηση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο.

Βάσει του άρθρου 16 αναφέρεται αναλυτικά μέσα στο περιεχόμενο του νόμου σχετικά με τη μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες:

1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α' 80), μπορεί να υποβάλει, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, με βάση τις θέσεις εργασίας, όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του ν. 4251/2014, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης) του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εργοδότη υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).

2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δύναται να διαλειτουργεί με συστήματα δημοσίων φορέων. Η είσοδος των εργοδοτών-χρηστών στην πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ' του Μέρους Α' του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184). Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, ιδίως των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε όλες τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σε όλες τις Αστυνομικές Αρχές, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Λόγω της μη λειτουργικής πλατφόρμας, δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 8 του άρθρου 16 αναλύοντας μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας των παρ. 1 και 2, και πάντως όχι πέραν της 15ης.6.2021, η αίτηση της παρ. 1 με τα δικαιολογητικά εργοδότη της παρ. 3 και υποβάλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 4 αποστέλλεται και στον e-ΕΦΚΑ για τις ανάγκες χορήγησης ΑΜΚΑ. Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας των παρ. 1 και 2, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει σε αυτήν όλα τα προβλεπόμενα στο παρόν στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας.

 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, των ανωτέρω, της παραγράφου 8 του αρθρου 16 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 8) με το άρθρο 265 του Ν. 4798/2021, ΦΕΚ Α΄68/24-4-21.

Η διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει μια σειρά από συγκεκριμένα βήματα και απαραίτητα έγγραφα που αναλύονται και στην ηλεκτρονική σελίδα του αρμόδιου υπουργείου https://portal.immigration.gov.gr/aitiseis-metaklisis-ergodoton.

Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου εργοδότη αντλούνται αυτόματα με την είσοδο στο σύστημα με την χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Εν συνεχεία, θα κληθεί να συμπληρώσει όλα τα στοιχεία μόνιμης κατοικίας και έδρας της επιχείρησης διότι με βάση τα στοιχεία αυτά να διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος από την αρμόδια κατά τόπους δημόσια υπηρεσία του τμήματος αλλοδαπών. Στην συνέχεια θα απαιτηθούν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (email και τηλέφωνο επικοινωνίας). Είναι αναγκαίο να υπάρχουν στην κατοχή του ενδιαφερόμενου εργοδότη τα στοιχεία των εν δυνάμει εργαζομένων (νομιμοποιητικά έγγραφα και παράβολα).

Για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετάκλησης είναι απαραίτητα τα παρακάτω έγγραφα με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες:

1. Να συμπληρώσετε τον ή τους τόπους απασχόλησης των μετακαλούμενων εργαζομένων, προσδιορίζοντας την Περιφερειακή Ενότητα, τον Δήμο και την Δημοτική Ενότητα, και τις ημέρες απασχόλησής τους που πρέπει να είναι μεταξύ τριάντα (30) και ενενήντα (90). Σε συνάρτηση με το πλήθος ημερών, υπολογίζεται το μέγιστο πλήθος εργαζομένων που μπορείτε να προσθέσετε στην ονομαστική κατάσταση. Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο όριο ημερών που ανακτάται διαλειτουργικά από το ΥΠΑΑΤ καθώς και οι ημέρες που αντιστοιχούν σε προηγούμενα αιτήματά σας, εντός του τρέχοντος έτους.

2. Να μεταφορτώσετε τα αποδεικτικά που αφορούν στο ή στα καταλύματα όπου θα διαμείνουν οι μετακαλούμενοι εργαζόμενοι, με τη μορφή ενός ενιαίου αρχείου pdf. Πιο συγκεκριμένα:

 • Για το ή τα καταλύματα που παρέχονται από εσάς, δήλωση Ε9 ή Μισθωτήριο
 • Για το ή τα καταλύματα που δεν παρέχονται από εσάς, Μισθωτήριο ή ισοδύναμο έγγραφο ή Αποδεικτικά που καταδεικνύουν ότι ο εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυμα

3. Να μεταφορτώσετε σε μορφή pdf αρχείου την ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή την ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α’ 160)

4. Να μεταφορτώσετε την Υπεύθυνη δήλωση της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4783/2021 (A’ 38), για παράδειγμα μέσω του gov.gr. Το κείμενο που πρέπει να συμπληρώσετε στην Υπεύθυνη Δήλωση είναι το παρακάτω.

Δηλώνω υπευθύνως ότι:

α) Θα απασχολήσω προσωρινά για την παροχή αγροτικών εργασιών τους πολίτες τρίτης χώρας που αιτούμαι στην ηλεκτρονική αίτηση που υποβάλω μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του migration.gov.gr για την περίοδο που δηλώνω στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση, γνωρίζοντας τη δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία για την υποβολή του σχετικού αιτήματος,

β) Θα αναλάβω τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α’ 212),

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως η παρ.3 αναφέρει: Εργοδότης, ο οποίος απασχολεί αλλοδαπό χωρίς την απαιτούμενη άδεια διαμονής, βαρύνεται με τη δαπάνη απέλασης και τα έξοδα διατροφής του.

γ) Ο/οι μετακαλούμενος/οι για τους οποίους υποβάλω την αίτησή μου, ως εργοδότης, θα παρέχει/ παρέχουν τις αγροτικές εργασίες στον τόπο που επακριβώς έχω προσδιορίσει σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, δήμου και δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας,

δ) Ο / οι μετακαλούμενος / οι για τους οποίους υποβάλω την αίτησή μου, ως εργοδότη, θα διαμένει προσωρινά στον τόπο που προσδιορίζεται στην αίτησή μου με τα συγκεκριμένα ακριβή στοιχεία διεύθυνσης,

Επιλογή μίας εκ των παρακάτω περιπτώσεων, ή και των δύο:

ε) Το κατάλυμα που παρέχεται από εμένα ως εργοδότη, πληροί τις απαιτούμενες από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, και ότι θα ενημερώνω την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή. Στην περίπτωση που απαιτείται από τον εποχικά εργαζόμενο να μου καταβάλει μίσθωμα, θα προσφέρω στον εποχικά εργαζόμενο μισθωτήριο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους ενοικίασης του καταλύματος. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του μισθώματος είναι ανάλογο με την αμοιβή του εποχικά εργαζομένου και την ποιότητα του καταλύματος και δεν θα εκπίπτει αυτομάτως από τον μισθό του εποχικά εργαζομένου.

Για το κατάλυμα, το οποίο δεν παρέχεται από εμένα ως εργοδότη, προσκομίζω στην αίτησή μου στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι αυτό το οποίο διαθέτει ο εποχικά εργαζόμενος πληροί τις απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές.

 • Για κάθε εργαζόμενο που επιθυμείτε να μετακαλέσετε:

Να συμπληρώσετε:

i. Όνομα

ii. Επώνυμο

iii. Όνομα πατέρα

iv. Επώνυμο πατέρα

v. Όνομα μητέρας

vi. Επώνυμο μητέρας

vii. Ημερομηνία γέννησης

viii. Χώρα γέννησης

ix. Φύλο

x. Ιθαγένεια

xi. Αριθμός ταξιδιωτικού εγγράφου

xii. Χώρα έκδοσης ταξιδιωτικού εγγράφου

xiii. Ημερομηνία έκδοσης ταξιδιωτικού εγγράφου

xiv. Ημερομηνία λήξης ταξιδιωτικού εγγράφου

xv. Αναλυτικά στοιχεία προσωρινής διεύθυνσης (Δήμος, Οδός & Αριθμός, και ΤΚ)

xvi. Κωδικό Παράβολου τύπου 2113 ύψους €100, το οποίο πρέπει να έχει εξοφληθεί

Να μεταφορτώσετε σε μορφή αρχείων pdf:

i. Φωτοτυπία του διαβατηρίου του εποχιακού εργαζομένου όπου θα είναι εμφανή τα στοιχεία και η φωτογραφία του

ii. Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτουν τα λοιπά ληξιαρχικά στοιχεία του μετακαλούμενου

Εν κατακλείδι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής μετάκλησης πολιτών-εργαζομένων τρίτων χωρών σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την γραφειοκρατία και τις άστοχες υποβολές. Ωστόσο, διαμορφώνει ένα «δίχτυ» προστασίας ώστε:

 • Να εισέρχονται ηλικιακά οι πολίτες τρίτων χωρών που πραγματικά ενδιαφέρονται για εργασία (ανώτατο όριο ηλικίας τα 60 έτη)
 • Να ελέγχεται πραγματικά η ασφάλιση των μετακλήσεων με ελάχιστο όριο τις 30 ημέρες απασχόλησης του ενδιαφερόμενου
 • Τηρούνται όλοι οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας που λόγω και της πανδημικής κρίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον περιορισμό εξάπλωσής του
 • Η αμοιβή του εργαζομένου ολοκληρώνεται με την εξαργύρωση του εργοσήμου ανάλογα με τις ημέρες απασχόλησης και πραγματοποιείται έλεγχος με την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από όλους τους ενδιαφερόμενους δημόσιους φορείς.
 • Εργοδότης που οριστικοποιεί την αίτηση έχει την ευθύνη του εργαζομένου, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα εντός προθεσμίας 5 ημερών να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη κατόπιν σχετικής αίτησης.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια