HCN Fiber Connected

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


Ποιες μεταρρυθμίσεις δρομολογεί η ΑΑΔΕ μέσα στις επόμενες 50 ημέρες


Εκτεταμένες αλλαγές στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το 2022 επέφερε η ηγεσία της φορολογικής διοίκησης, κάτι που κρίθηκε επιβεβλημένο, λόγω μεταβολών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της Αρχής.

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι των οργανικών μονάδων της Αρχής, ο βαθμός προτεραιότητας για κάθε στόχο, οι δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Έτσι, στη βάση των νέων στόχων για το 2022 που δημοσιεύθηκαν χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης επέρχονται οι εξής αλλαγές:

 1. Χαρακτηρισμός 1,5 δισ. ευρώ εκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης ως ανεπίδεκτων είσπραξης.
 2. Διεκπεραίωση του συνολικού ποσού των επιστροφών που εκκρεμούν την 28/2/2022, έως την 30/11/2022.
 3. Διενέργεια τουλάχιστον 4.500 μερικών επιτόπιων ελέγχων (εμφανείς έλεγχοι διακίνησης) σε όλη την επικράτεια.
 4. Διενέργεια τουλάχιστον 8.500 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων (πρόληψης) σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών.
 5. Διενέργεια τουλάχιστον 9.500 ελέγχων λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης
 6. Έκδοση 8 κανονιστικών αποφάσεων/εγκυκλίων για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου καταπολέμησης του λαθρεμπορίου κυρίως για προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, μέχρι 31/12/2022.
 7. Διενέργεια τουλάχιστον 2.350 δειγματοληψιών σε καύσιμα, ποτά με αλκοόλη, χημικά προϊόντα και καταναλωτικά αγαθά, αυτοτελώς ή με άλλες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή με άλλες Αρχές.
 8. Διενέργεια 90 ελέγχων για τον εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.
 9. Εμπρόθεσμη δημοσίευση των αποφάσεων που εκδίδει η ΔΕΔ, σε ποσοστό τουλάχιστον 70%, έως το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοσή τους.
 10. Καθορισμός απαιτήσεων για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης των αποτελεσμάτων ελέγχου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο και έκδοσης πράξης προσδιορισμού διορθωτικού μετά από έλεγχο ΕΝΦΙΑ, μέχρι 31/12/2022.
 11. Καθορισμός απαιτήσεων για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία μετά από έλεγχο, μέχρι 31/12/2022.
 12. Εισήγηση για την έκδοση Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους.
 13. Εισήγηση για τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων για την καθιέρωση υποχρέωσης έκδοσης παραστατικών διακίνησης και την προώθηση της έκδοσης ηλεκτρονικών παραστατικών διακίνησης, μέχρι 31/12/2022.
 14. Έκδοση κωδικοποιημένης απόφασης για όλες τις διαδικασίες του μητρώου, μέχρι 31/12/2022.
 15. Έκδοση, το αργότερο μέχρι 31/12/2022, των εκκρεμών, κατά την 31/12/2021, Πράξεων Επιβολής Προστίμων (ΠΕΠ), κατόπιν μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης, ετών 2018, 2019,2020 και 2021.
 16. Υποβολή σχεδίου συμπληρωματικής εγκυκλίου για τη διαδικασία χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, μέχρι 31/12/2022.
 17. Οριστικοποίηση τεχνικών προδιαγραφών αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, επέκταση Υπόχρεων προσώπων, μέχρι 30/11/2022.
 18. Κατάρτιση της Κανονιστικής Μετακινήσεων σε Θέσεις Ειδικής Βαρύτητας, μέχρι 31/12/2022.
 19. Διενέργεια 104 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 A του ν. 4174/2013, μέχρι 31/12/2022.
 20. Σύνταξη των επιχειρησιακών απαιτήσεων για το έργο ψηφιοποίησης της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ κατά την υπαγωγή μη κοινοτικών και εγχωρίων εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη, μέχρι 31/07/2022.
 21. Υποβολή σχεδίου απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών για την κωδικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς των μικρών αποσταγματοποιών (Διημέρων), μέχρι 31/07/2022.
 22. Υλοποίηση απαιτήσεων για διασταύρωση στοιχείων έτους 2016 εντός τετραμήνου από τη λήψη του αρχείου.
 23. Σχεδιασμός και πραγματοποίηση εκστρατείας εξερχόμενης επικοινωνίας για την ενημέρωση επιχειρήσεων που δεν έχουν προβεί σε αντιστοίχιση ΚΑΔ, μέχρι 31/12/2022.
 24. Διαχείριση Ενστάσεων Κατάταξης έως και 40 ημέρες από την κοινοποίηση των ενστάσεων στο Τμήμα Ε, έως και την αποστολή τους αρμοδίως.
 25. Εκπαίδευση τουλάχιστον του 25% του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ.
 26. Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών επόμενου έτους, όλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, μέχρι 30/11/2022.
 27. Ολοκλήρωση της εξέτασης του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων τροφίμων & υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα εξαιρουμένων των δειγμάτων αλκοόλης, ποτών με αλκοόλη, των εφέσεων, μελέτης ομοιογένειας & πλαστικών υλικών επανειλημμένης χρήσης για συντήρηση/αποθήκευση τροφίμων, σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των δειγμάτων.
 28. Κατάρτιση, παρακολούθηση διεξαγωγής και αξιολόγηση προγράμματος 250 επιθεωρήσεων καυσίμων πλοίων συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δειγματοληψιών, για τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούν αυτά.
 29. Διενέργεια τουλάχιστον 4 διαχειριστικών ελέγχων ανά Φορολογική Περιφέρεια για τις Φ.Π. Αθηνών, Φ.Π. Θεσσαλονίκης και Φ.Π. Πειραιώς, μέχρι 31/12/2022.
 30. Διενέργεια τουλάχιστον 1 διαχειριστικού ελέγχου για την Φ.Π. Πατρών, μέχρι 31/12/2022.
 31. Διεκπεραίωση του συνόλου των εισερχόμενων υποθέσεων ναρκωτικών, που έχουν χαρακτηριστεί επείγουσες από τις Ανακριτικές και Διωκτικές Αρχές, εντός τετραμήνου.
 32. Παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, του KPI 7 "Ποσοστό αιτημάτων επιστροφής Φ.Π.Α. που διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών" και υποβολή μηνιαίας αναφοράς στη ΔΣΣ εντός 20 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.
 33. Υποβολή μηνιαίας Έκθεσης Πεπραγμένων, προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων στο ΑΤΥΓΔΦΔ , εντός 25 ημερών από την λήξη του μήνα αναφοράς.
 34. Εντοπισμός 2 πλωτών μέσων για στοχευμένο έλεγχο, κατόπιν παρακολούθησης εφαρμογής θέσεων γεωγραφικού εντοπισμού.
 35. Διαμόρφωση πλαισίου - πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Ερυθρό Σταυρό για δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας του προσωπικού της ΑΑΔΕ, μέχρι 31/12/2022.
 36. Σύνταξη μελέτης, με θέμα "Σεβασμός στο Περιβάλλον, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Υπευθυνότητας της ΑΑΔΕ", μέχρι 31/12/2022.
 37. Υποβολή πρότασης για ενέργειες βελτίωσης της εξυπηρέτησης στις ΔΟΥ, μέχρι 31/12/2022.
 38. Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών έως τις 31/12/2022.
 39. Επέκταση της χρήσης ΟΠΣ Υποστήριξης της ΔΕΔ α) σε όλες στις ΔΟΥ και στα ΕΛΚΕ και β) ενσωμάτωση της διαχείρισης Δικαστικών Προσφυγών έως τις 31/12/2022 και 31/12/2023 αντίστοιχα.
 40. Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας έως τις 31/12/2022
 41. Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς/Γονικής Παροχής έως τις 31/12/2022.
 42. Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κερδών από Τυχερά Παίγνια έως τις 31/12/2022.
 43. Προσαρμογή στην Οδηγία ΕΕ 2017/2455 που αφορά σε υποχρεώσεις ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών και πώληση αγαθών από απόσταση ( e-commerce) έως τις 31/12/2022.
 44. Αποσαφήνιση νομικού πλαισίου καταβαλλόμενων τόκων επί αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων έως τις 31/12/2022.
 45. Διαδικασία υποχρεωτικής συμπλήρωσης του ΑΤΑΚ στα μισθωτήρια έως τις 31/12/2022.
 46. Σήμανση των εγγράφων της ΑΑΔΕ με QR Code για την επαλήθευση της εγκυρότητάς τους έως τις 31/12/2022.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια