HCN Fiber Connected

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


Πανελλήνιες 2024: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τις αιτήσεις στις σχολές της Αστυνομίας


Τις αιτήσεις για τις σχολές της Αστυνομίας πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι έως την επόμενη Κυριακή 25 του μήνα και οφείλουν να γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες όπως ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο. Μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία στις πορεία προς τις Πανελλήνιες είναι οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) είναι ενιαίες, κοινές και υποχρεωτικές για τους υποψήφιους και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν κατά κανόνα για κάθε υποψήφιο συνολικά 4 ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και εφόσον καταστεί ανάγκη και στην Βέροια. Ακολουθούν 10 ερωτήσεις-απαντήσεις για όλους τους ενδιαφερόμενους.

1. Ποιος είναι ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές Αστυνομίας; Ο αριθμός των υποψηφίων ιδιωτών που θα εισαχθούν στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, καθορίζεται σε 50 και 1030, αντιστοίχως.

2. Σε ποιο επιστημονικό πεδίο κατατάσσονται οι Σχολές; Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατατάσσονται στο 1ο, 2ο, και 4ο επιστημονικό πεδίο. Συνεπώς μόνο οι υποψήφιοι του 3ου επιστημονικού πεδίου δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στις Αστυνομικές Σχολές.

3. Μέχρι πότε έχω προθεσμία να υποβάλλω την αίτηση συμμετοχής; Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο εξεταζόμενου υποψηφίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α ή φωτοαντίγραφο της Αίτησης – Δήλωσης που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ή βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις σε παρελθόντα έτη και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τον κατά περίπτωση νόμιμο τίτλο παραμονής για τους ομογενείς, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 25-02-2024. Προσοχή: Μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Επιπλέον, αίτηση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρούσα προκήρυξη, όπως ενδεικτικά με συστημένη επιστολή, ηλεκτρονική αποστολή ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή.

4. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποια τα προσόντα εισαγωγής;

 • Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
 • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης.
 • Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
 • Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Να μην έχουν καταδικασθεί.
 • Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
 • Να μην έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση.
 • Να μην φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλεί, κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.
 • Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.
 • Να μην έχουν αποβληθεί από τη Σχολή Αξιωματικών ή τη Σχολή Αστυφυλάκων.

5. Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης;
Όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, οφείλουν, αφενός να συμμετάσχουν στην διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να δηλώσουν προτίμηση για τις Σχολές Αξιωματικών ή/και Αστυφυλάκων στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην καθορισθείσα προθεσμία και αφετέρου να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, από τη δημοσίευση την παρούσας μέχρι την ώρα 15.00 της 25-02-2024, τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής.
 • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου επιβεβαιώνει αυτόν και επιπλέον φωτοαντίγραφο του δελτίου εξεταζόμενου υποψήφιου
 • του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (π.χ. αίτηση – δήλωση στο Υ.Π.Α.Ι.Θ.Α) που επιβεβαιώνει τον κωδικό εξεταζόμενου υποψηφίου.
 • Ένα εκ των δυο συνημμένων υποδειγμάτων Δ΄ ή ΣΤ΄.
 • Υπεύθυνη δήλωση, ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται, χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο.
 • Ενημέρωση – Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 • Οι έγγαμοι με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του συζύγου τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι υποψήφιοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες οφείλουν να καταθέσουν επιπλέον δικαιολογητικά.

6. Ποια είναι τα όρια του ύψους; Ειδικά καθορίζεται ότι, οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα και οι γυναίκες 1,63μ., χωρίς υποδήματα.

7. Τι είναι οι Προκαταρκτικές εξετάσεις; Οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) είναι ενιαίες, κοινές και υποχρεωτικές για τους υποψήφιους και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν κατά κανόνα για κάθε υποψήφιο συνολικά 4 ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και εφόσον καταστεί ανάγκη και στην Βέροια.

8. Τι θα πρέπει να έχω μαζί μου στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις; Οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε κάθε ημέρα εξέτασης, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας (ή το νόμιμο τίτλο παραμονής στην Ελλάδα για τους ομογενείς) και το δελτίο εξεταζόμενου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή φωτοαντίγραφο της Αίτησης – Δήλωσης που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ή βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις σε παρελθόντα έτη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μην δεχθούν τους υποψήφιους για εξέταση.

9. Ποιες είναι οι αθλητικές δοκιμασίες;
1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ, ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Αξίζει να σημειωθεί πως η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη της Επιτροπής, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες. Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.

10. Μου δίνουν επιπλέον μόρια τα αθλήματα; Τα αθλήματα δεν δίνουν επιπλέον μοριοδότηση. Υπάγονται στις ΠΚΕ και έχουν συγκεκριμένα όρια που πρέπει να περάσει ο υποψήφιος για να μπορέσει να διεκδικήσει την εισαγωγή του στις Αστυνομικές Σχολές.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια