HCN Fiber Connected

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


Πανελλήνιες 2024: Πώς θα γίνουν φέτος οι εξετάσεις στα μουσικά τμήματα των ΑΕΙ


Αλλάζει από φέτος ο τρόπος εισαγωγής στα τμήματα μουσικών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα τμήματα αυτά αποτελεί η επίτευξη στις πανελλήνιες εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης:

α) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά μουσικό μάθημα και

β) της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα (Ε.Β.Ε. τμήματος). . Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων υπολογίζονται οι βαθμολογικές επιδόσεις στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου/ας που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Τμήματα γίνεται ως εξής: ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου/ας για κάθε Τμήμα. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

Υποχρεώσεις Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι που προσέρχονται για εξέταση στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα μουσικά όργανα στα οποία θα εξεταστούν, εκτός από τα μουσικά όργανα πιάνο και ευρωπαϊκά κρουστά, τα οποία θα υπάρχουν στο χώρο εξέτασης τους. Για την εξέταση των έργων των α) Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική, β) Τζάζ και Δημοφιλής μουσική ειδών μουσικής, καθώς και των έργων Βυζαντινής Ψαλτικής του γ) είδους μουσικής, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα χρήσης δικής τους παρτιτούρας. Οι υποψήφιοι κατά την εξέτασή τους δεν θα πρέπει να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα.

Διαδικασία εξέτασης Υποψηφίων

Α. Για την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» θα διανεμηθούν στους υποψηφίους τα θέματα που αφορούν και τα δύο αντικείμενα ταυτόχρονα, δηλαδή «Μουσική Αντίληψη και Θεωρία» και «Αρμονία» τα οποία θα περιλαμβάνουν 5 ομάδες ερωτημάτων, όπως αναγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.253/66947/Α5/2023 (Β’ 3927) υπουργικής απόφασης. Η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης, αν δεν έχει διανεμηθεί εκ των προτέρων σχετικό έντυπο οδηγιών στους υποψηφίους, ανακοινώνεται πριν την έναρξη της εξέτασης.

Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης και Θεωρίας περιλαμβάνει ερωτήματα πολλαπλών επιλογών και ερωτήματα σύντομης απάντησης, τα οποία αφορούν σε αναγνώριση διαστημάτων και συγχορδιών, αναγνώριση μέτρων και αρμονικών διαδοχών και ρυθμικομελωδικής υπαγόρευσης μελωδίας. Η εξέταση στο αντικείμενο της Αρμονίας περιλαμβάνει ασκήσεις εναρμόνισης δοσμένης μελωδίας, δημιουργία πτωτικής - μετατροπικής αρμονικής διαδοχής και αρμονικής ανάλυσης. Το επίπεδο γνώσεων των υποψηφίων στην Αρμονία αντιστοιχεί στο επίπεδο γνώσεων του Υποχρεωτικού Αρμονίας. Συνολικά η εξέταση στο μάθημα της Μουσικής Αντίληψης Θεωρίας και Αρμονίας έχει διάρκεια 3 ώρες και 30 λεπτά. Κατά την εξέταση και των δύο μουσικών αντικειμένων ο υποψήφιος καλείται να γράψει στο τετράδιο τις απαντήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων. Β. Κατά την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ο υποψήφιος αφού γίνει πρώτα ο έλεγχος των προσωπικών του στοιχείων στο τετράδιο, τα οποία και θα επικαλυφθούν από τον Επιμελητή εξεταστικής διαδικασίας με το αδιαφανές αυτοκόλλητο, στη συνέχεια εισέρχεται στο χώρο εξέτασης συνοδεία αυτού και τότε ξεκινά η εξέταση.

Φύλαξη γραπτών δοκιμίων

Μετά τη λήξη της βαθμολόγησης και του ελέγχου για τη σωστή ηλεκτρονική καταχώριση των βαθμών: - τα στελέχη των γραπτών δοκιμίων του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» παραδίδονται από την Επιτροπή του Β.Κ. στο Διευθυντή της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και φυλάσσονται στο οικείο Βαθμολογικό κέντρο ή σε άλλο ασφαλή χώρο που ορίζεται από αυτόν, μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφονται και - τα στελέχη των τετραδίων του μουσικού μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» παραδίδονται από την Επιτροπή του Εξεταστικού/Βαθμολογικού Κέντρου στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. από την οποία ταξινομούνται και φυλάσσονται, μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφονται.

Επίδειξη αποκομμάτων και γραπτών δοκιμίων των πανελλήνιων εξετάσεων

Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από τον Διευθυντή κάθε Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζόμενου, θα μπορούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μουσικών μαθημάτων, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Για την επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των πανελληνίων εξετάσεων στο μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν την διαδικασία επίδειξης των γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, κάθε χρόνο, αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους κατά το οποίο οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκαν οι εν λόγω υποψήφιοι.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια