HCN Fiber Connected

Viber- Γίνετε ρεπόρτερ της Kapa News


Ακολουθήστε το Kapa News στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση


Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Δείτε ποια είναι τα 19 μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε


Τις 100.000 προβλέπεται ότι θα φτάσουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, καθώς ήδη έχουν ξεπεράσει τις 75.000 όσοι έχουν κάνει τη σχετική δήλωση στον ΕΦΚΑ.

Να σημειωθεί πως δικαιούνται προσαύξηση σύνταξης κατά 0,77% για κάθε έτος που πληρώνουν επιπλέον εισφορές.

Τα 19 µυστικά της απασχόλησης µετά τη σύνταξη:

 1. Τι πρέπει να κάνει ο υπόχρεος: Να υποβάλει «∆ήλωση Απασχόλησης Συνταξιούχων» στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.
 2. Πώς δηλώνεται η πολλαπλή εργασία σε περισσότερους τους ενός εργοδότες: Για απασχόληση µε την ίδια ιδιότητα (µισθωτός, µη µισθωτός κ.λπ.), αρκεί να υποβληθεί δήλωση για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο συνταξιούχος απασχολείται γενικά, άσχετα µε το πλήθος των εργοδοτών.
 3. ∆ιακοπή εργασίας: ∆ηλώνεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία.
 4. Εργαζόµενη συνταξιούχος και πολύτεκνη: Απαλλάσσεται από την εισφορά 10% υπέρ ΕΦΚΑ, στην περίπτωση ατόµου µε ψυχική αναπηρία και πολυτέκνου µε το ένα τουλάχιστον εκ των τέκνων ανήλικο ή να σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συµπλήρωση του 24ου έτους.
 5. Για αίτηση συνταξιοδότησης εκ παραδροµής, ενώ υπάρχει εργασία: Προτείνεται η δήλωση διακοπής απασχόλησης την ίδια ηµέρα µε αυτή που καταχωρίστηκε ως έναρξη για τη συγκεκριµένη δήλωση και η υποβολή νέας δήλωσης µε τα ορθά στοιχεία.
 6. Πόρος υπέρ ΕΦΚΑ: Ο πόρος που καταβάλλεται από την 1/1/2024 είναι ποσό µη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ e-ΕΦΚΑ και δεν αξιοποιείται για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Εξαιρούνται της καταβολής: Άτοµα µε ψυχική αναπηρία κ.ο.κ., όσοι λαµβάνουν το εξωιδρυµατικό επίδοµα ή το αντίστοιχο επίδοµα, οι πολύτεκνοι, οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας κ.ά.
 7. Πρόστιµα: Η µη υποβολή δήλωσης επιφέρει κυρώσεις ποσού ίσου µε 12 µηνιαίες συντάξεις (κύρια και επικουρική).
 8. ∆εκαπενταετής απασχόληση πριν και µετά τη σύνταξη: Όσοι ασκούσαν ήδη δραστηριότητα µη µισθωτού ως συνταξιούχοι έως την 1/3/2024 ή άσκησαν από την 1/1/2024 και τη διέκοψαν έως 1/3/2024 υποχρεούνται να υποβάλουν εντός 4 µηνών (έως 30/6/2024) δήλωση απασχόλησης στην ηλεκτρονική υπηρεσία.
 9. Απασχόληση συνταξιούχων χηρείας: Εξαιρούνται από τον πόρο 10% υπέρ ΕΦΚΑ. ∆εν εξαιρούνται οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος όµως.
 10. Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας που εργάζονται και συνεχίζουν ως µη µισθωτοί: Πρέπει να δηλώσουν την εργασία τους παρόλο που είναι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας και να δηλώσουν την εξαίρεση από την καταβολή πόρου.
 11. Συνταξιούχος του π. ΟΓΑ που συνεχίζει να εργάζεται ως αγρότης: Ως συνταξιούχος του π. ΟΓΑ εξαιρείται από την καταβολή εισφορών και πόρου, όµως έχει υποχρέωση να δηλώσει την απασχόληση και το είδος αυτής, την ηµεροµηνία έναρξης και την αιτία εξαίρεσης από την καταβολή εισφορών και πόρου.
 12. Συνταξιούχος ∆ηµοσίου µε εισοδήµατα από αγροτική δραστηριότητα: Έχει υποχρέωση δήλωσης στην πλατφόρµα της απασχόλησης και τον λόγο της ενδεχόµενης εξαίρεσης ως αγρότης, µελισσοκόµος, κτηνοτρόφος, πτηνοτρόφος ή αλιέας που δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως.
 13. Συνταξιούχος απασχολούµενος ως µη µισθωτός πληρώνει: Πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ που ανέρχεται στο 50% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης στην οποία υπάγεται και υπολογίζεται στην εισφορά του κλάδου σύνταξης. Στις περιπτώσεις υπαγωγής του ασφαλισµένου και στην επικουρική ασφάλιση, ο πόρος που καταβάλλεται είναι 40% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης στην οποία υπάγεται και 40% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης στην οποία υπάγεται.
 14. Ενηµέρωση για τον πόρο στους αυτοαπασχολούµενους: Με το µηνιαίο ειδοποιητήριο πληρωµής ασφαλιστικών εισφορών στο οποίο θα περιλαµβάνεται και το ποσό του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ.
 15. Συνταξιούχος κάτω των 62 ετών µε απασχόληση σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης: Στην περίπτωση αυτή έχει ανασταλεί η σύνταξη και δεν υποχρεούται ο απασχολούµενος στην καταβολή πόρου.
 16. Συνταξιούχος ΕΦΚΑ µε ελευθέριο επάγγελμα που δεν πληρώνει τις εισφορές: Οι ληξιπρόθεσµες εισφορές βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) και ακολούθως παρακρατούνται από το ποσό των καταβαλλόµενων συντάξεων (κύριας και επικουρικής) και µέχρι το ύψος της οφειλής.
 17. Συνταξιούχος του π. ΙΚΑ αµειβόµενος µε εργόσηµο: Εκτός των εισφορών που παρακρατούνται (10%) κατά την εξαργύρωση των εργόσηµων και τυχόν υπόλοιπου οφειλόµενου ποσού εισφορών που θα προκύψει από την ετήσια εκκαθάριση, θα καταβάλλεται και πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 10% επί της αξίας των αµοιβών µε εργόσηµο στο έτος απασχόλησης.
 18. Συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώµατος από το π. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ ως δικηγόρος που συνεχίζει να απασχολείται ως µη µισθωτός: Τα ποσά από γραµµάτια προείσπραξης ∆Σ (∆ικηγορικός Σύλλογος) λαµβάνονται υπόψη, και τα ποσά που διαβιβάζονται στον e-ΕΦΚΑ συµψηφίζονται και µε τον οφειλόµενο πόρο.
 19. Συνταξιούχος και απασχολούµενος ως µισθωτός αλλά και ως µη µισθωτός: Ο πόρος καταβάλλεται αυτοτελώς για την κάθε ασφαλιστέα δραστηριότητα. Εποµένως, ο προσδιορισµός του πόρου γίνεται αυτοτελώς για την ασφάλιση µη µισθωτού και δεν λαµβάνεται υπόψη το ποσό που έχει καταβληθεί ως πόρος λόγω της µισθωτής απασχόλησης. ∆εδοµένου ότι στις περιπτώσεις παράλληλης άσκησης µισθωτής και µη µισθωτής δραστηριότητας διενεργείται εκκαθαριστική διαδικασία, το προβλεπόµενο ποσό πόρου θα προσδιορίζεται και θα αναζητείται µε την ολοκλήρωση της εκκαθαριστικής διαδικασίας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια