Το www.kapa-news.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ιστοσελίδας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Φώτης Δρούγκας: “AYTA EINAΙ TA ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΥΛΟΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ…”

Τον κατάλογο με τα έργα των οποίων η χρηματοδότηση τους έχει εγκριθεί με την έναρξη της νέας χρονιάς του 2019, και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους έδωσε στην δημοσιότητα εχθές ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κατερίνης κ. Φώτης Δρούγκας.

Να σημειωθεί ότι οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν για τα έργα αυτά έγιναν μέσα στην ΔΕΥΑΚ, (δηλαδή “in house”) και δεν κόστισαν ούτε ένα ευρώ στον Δήμο Κατερίνης.

Τέλος να θυμίσουμε ότι ο κ. Φώτης Δρούγκας είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές με τον συνδυασμό του κ. Σάββα Χιονίδη, «Πολίτες σε δράση»

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ 2019 ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ Η ΥΛΟΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ:1. ''ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε.  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ'' 198.000,00€

Με  τη  μελέτη  αυτή  προϋπολογισμού  198.000,00  ευρώ  προβλέπεται  η  μίσθωση  μηχανημάτων,  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  εργασίες  αποκατάστασης– επέκτασης – συντήρησης  των  δικτύων  ύδρευσης - αποχ/σης,  καθώς  και  για  διάφορα  έργα  αυτεπιστασίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  στο  Δ.Ε.  Κατερίνης. 
Χρηματοδοτείται  από  ιδίους  πόρους,  με  την  πίστωση  να  βαρύνει  τον  Κ.Α.  62-04-10-000  του  προϋπολογισμού  του  2019  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.


2. ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ'' 300.000,00€

Με την εργολαβία «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» προβλέπεται η εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων, ανακατασκευών, επισκευών και αποκαταστάσεων βλαβών που θα εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή (πόλη Κατερίνης, οικισμοί Γανόχωρας, Ανω Αγίου Ιωάννη, Χράνης, Νεοκαισάρειας, Σβορώνου και Ολυμπιακής Ακτής) της ΔΕΥΑ Κατερίνης με τη συνεργασία ή όχι των μηχανικών μέσων και του προσωπικού της ΔΕΥΑ Κατερίνης και μόνο μετά από εντολή της υπηρεσίας στην οποία και θα καθορίζεται ο χρόνος απόκρισης του εργολήπτη για την εκτέλεσή τους. Επίσης υπάρχει υποχρέωση επισκευών και ελέγχων αγωγών καθώς και καθαρισμού και επισκευής φρεατίων.
Χρηματοδοτείται  από  ιδίους  πόρους,  με  την  πίστωση  να  βαρύνει  τον  Κ.Α.  62-07-87  του  προϋπολογισμού  του  2019  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.


3. ''ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ''   380.000,00€

Με   τη   µελέτη   αυτή   προϋπολογισµού   380.000,00    ευρώ   προβλέπεται   η   παροχή υπηρεσιών για την  εφαρµογή   της   µεθόδου  της   Βιοενίσχυσης   στις   Ε.Ε.Λ.   Κατερίνης, η βιολογική  απόσµηση  αντλιοστασίων  λυµάτων  και  η  διάσπαση  λιπών  και  στερεών  του αποχετευτικού δικτύου µε τη χρήση µικροοργανισµών.
Χρηματοδοτείται  από  ιδίους  πόρους,  με  την  πίστωση  να  βαρύνει  τον  Κ.Α.  22-00-01  του  προϋπολογισμού  του  2019  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

4. ''Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης''   266.030,65 €.

Το Γενικό Σχέδιο ύδρευσης (Masterplan) είναι η μελέτη και η καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος μιας ΔΕΥΑ, με στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ, μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των υδατικών πόρων που διατίθενται για την κάλυψη της ζήτησης αυτής, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων.

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού διασφαλίζουν:
§  την ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή
§  τη σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση
§  τη σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 6131 - 12/12/2017, Κωδικός Πρόσκλησης: 079.6b, Α/Α ΟΠΣ: 2440

5. ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ''  1.209.666,10€

Αντικειμενικός σκοπός της ΔΕΥΑ, είναι να δημιουργηθεί ένα Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ). Στο ΚΣΕ θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού. Έτσι μέσω εγκατάστασης κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται (και θα επεξεργάζονται) πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για:

           Εντοπισμό Διαρροών (και διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού για άμεσο συντονισμό εργασιών και αντιμετώπιση/ελαχιστοποίηση απωλειών)
           Άμεση παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτων
           Ισοζυγίου νερού
           Κατανάλωση νερού, και
           Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος

Με την δημιουργία και εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος τηλεμετρίας/τηλε-ελέγχου θα δίνεται η δυνατότητα στον/στους διαχειριστή/-στες του προγράμματος, να επιτύχουν την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος –με την μέγιστη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού και μείωσης απωλειών του, ενώ με τον σωστό χειρισμό λειτουργίας των αντλιών θα υπάρχει και ένα επιπρόσθετο όφελος στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Στόχος του Συστήματος είναι η συνεχής και σε πραγματικό χρόνο (real time) παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης των Δ.Ε. Κατερίνης και Παραλίας του Δήμου Κατερίνης (παροχή, πίεση, απολύμανση, ηλεκτρική κατανάλωση κλπ), η συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία τους από κατάλληλα λογισμικά, η αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων λειτουργίας του δικτύου, καθώς και η εκτέλεση χειρισμών σε πραγματικό χρόνο (realtime) για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης (αντλίες, βαλβίδες, κλπ.).

Έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. οικ.2847/05-04-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΑΔΑ: ΩΖΟ0465ΧΙ8-8ΘΓ και έχει λάβει κωδικό MIS5001567.
Δημοσίευση σχολίου

Kάθε αναγνώστης του kapa-news.gr μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα σχόλια, όποιες κι αν είναι αυτές. Ωστόσο κάθε σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές της σελίδας, οπότε δημοσιεύεται λίγη ώρα μετά την καταχώρησή του. Τα μόνα σχόλια που απαγορεύονται και άρα διαγράφονται είναι όσα περιέχουν υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις ή φωτογραφίες, αυτά που γράφονται μόνο για να προκαλέσουν αναταραχή ή προσωπική αντιπαράθεση με άλλους χρήστες (flaming), όσα διαφημίζουν εταιρίες, προϊόντα ή ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και βέβαια τα κακόβουλα, βλαπτικά και επαναλαμβανόμενα μηνύματα (spam). Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

[blogger][facebook]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.